• HUISHOUDELIJK REGLEMENT
  Honk- & Softbalvereniging UVV
  Parkzichtlaan 201
  3451 GX Vleuten
  versie 1.23
  7 december 2017


  INHOUDSOPGAVE
  1. NAAM EN ZETEL ............................................................................................3
  2. TENUE..........................................................................................................3
  3. LEDEN EN DONATEURS ..................................................................................3
  4. WIJZE AANMELDING LEDEN, VOORWAARDEN TOELATING ..................................4
  5. TOELATING, RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DONATEURS ..................................4
  6. LEDENREGISTRATIE.......................................................................................5
  7. WIJZIGEN LIDMAATSCHAP..............................................................................5
  8. EINDE LIDMAATSCHAP ..................................................................................5
  9. CONTRIBUTIE...............................................................................................6
  10. KORTINGSREGELINGEN EN VERGOEDINGEN...................................................7
  11. SCHADELOOSSTELLINGEN EN BOETEN ..........................................................7
  12. BESTUUR...................................................................................................8
  13. BESTUURSVERGADERINGEN.........................................................................9
  14. BESTUURSBESLUITEN.................................................................................10
  15. COMMISSIES en/of werkgroep......................................................................10
  16. OFFICIEEL ORGAAN ....................................................................................12
  17. ALGEMENE VERGADERINGEN........................................................................12
  18. JAARSTUKKEN - BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN JAARVERSLAG.........14
  19. WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT........................14
  BIJLAGE A: TENUE VAN DE VERENIGING..............................................................15
  BIJLAGE B: RUGNUMMER REGELING....................................................................16


  1. NAAM EN ZETEL
  1.1. De vereniging is genaamd: Honk- & Softbalvereniging UVV (kortweg UVV).
  1.2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

  2. TENUE
  2.1.Het tenue van de vereniging wordt bepaald door de algemene vergadering en is
  aangegeven in bijlage A van dit document.
  2.2. Bij het gebruik van rugnummers is de rugnummer regeling van toepassing. Deze
  is weergegeven in bijlage B van dit document.

  3. LEDEN EN DONATEURS
  3.1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten,
  met inachtneming van dat wat in de statuten van de vereniging en in dit
  reglement is bepaald.
  3.2. De vereniging kent de navolgende leden:
  seniorleden;
  jeugdleden;
  leden van verdienste; en
  ereleden.
  Daarnaast kent de vereniging ondersteunende leden (hierna te noemen
  donateurs).
  3.3. Seniorleden zijn zij, die voor het lopende verenigingsjaar achttien jaar of ouder
  zijn. Seniorleden hebben toegang tot de algemene vergadering met stemrecht en
  dienen contributie te betalen.
  3.4. Jeugdleden zijn zij, die voor het lopende verenigingsjaar jonger zijn dan achttien
  jaar en worden nader onderscheiden in:
  - jeugdleden die in het lopende verenigingsjaar 16 of 17 jaar zijn/worden.
  - jeugdleden die in het lopende verenigingsjaar 13, 14 of 15 jaar zijn/worden
  - jeugdleden die in het lopende verenigingsjaar 8, 9, 10, 11 of 12 jaar zijn worden.
  - jeugdleden die in het lopende verenigingsjaar 7 jaar zijn/worden of jonger zijn. De leeftijd in het lopende verenigingsjaar mag niet jonger dan 5 jaar zijn.
  De jeugdleden hebben toegang tot en spreekrecht, echter geen stemrecht, tijdens algemene vergaderingen. Zolang een jeugdlid valt onder genoemde leeftijdscategorieën en geen van de vertegenwoordigers/ouders/verzorgers zijn niet spelend lid of spelend lid, dan is één van de vertegenwoordigers/ouders/verzorgers van het jeugdlid verplicht verenigingslid. Dit verenigingslidmaatschap geeft recht tot deelname aan en stemrecht in algemene vergaderingen en tot deelname aan commissies en activiteiten van de vereniging, niet zijnde trainer en of coach en speler honkbal/softbal. Het verplichte verenigingslidmaatschap wordt jaarlijks automatisch voortgezet, tot het jaar waarin het jeugdlid de senior leeftijd heeft of zal bereiken of tot het moment/jaar waarin het jeugdlidmaatschap wordt beëindigd. In beide gevallen vervalt automatisch het verplichte lidmaatschap van de vertegenwoordiger/ouder/verzorger.

  3.5. Leden van verdienste zijn zij, die door hun prestaties aanspraak kunnen maken
  op de erkentelijkheid van de vereniging en die daartoe, op voorstel van het
  bestuur, door het bestuur van de ASV zijn benoemd. Leden van verdienste
  hebben toegang tot de algemene vergadering met stemrecht en hoeven geen
  contributie te betalen.

  3.6. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging,
  op voorstel van het bestuur en na goedkeuring van de Algemene Vergadering van de Honk- & Softbalvereniging UVV, door het bestuur van de ASV kunnen worden benoemd. Ereleden hebben toegang tot de Algemene Vergadering met stemrecht en hoeven geen contributie te betalen.
  3.7. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich als zodanig
  hebben aangemeld en zich bereid hebben verklaard de vereniging uitsluitend
  door een financiële bijdrage te steunen. Donateurs mogen de ALV van UVV bijwonen, hebben wel spreekrecht, echter geen stemrecht. Onder donateurs worden ook sponsoren verstaan.

  4. WIJZE AANMELDING LEDEN, VOORWAARDEN TOELATING
  4.1. Een natuurlijk persoon die seniorlid of jeugdlid wenst te worden van de
  vereniging dient een door het bestuur te verstrekken inschrijfformulier geheel
  ingevuld in te dienen bij de secretaris van het bestuur of een daartoe door het
  bestuur aangewezen persoon. Jeugdleden kunnen alleen worden toegelaten als jeugdlid indien het inschrijfformulier wordt ondertekend door hun wettige vertegenwoordiger.
  4.2. Binnen een maand na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager van
  of namens het bestuur schriftelijk bericht over diens al dan niet toelating als lid
  van de vereniging. In geval van niet-toelating wordt de reden daarvan vermeld.
  4.3. Voor degenen die gedurende het boekjaar (beginnend op 1 januari en eindigend op 31 december daaropvolgend) seniorlid of jeugdlid willen worden, geldt dat zij, indien zij lid worden voor 1 juni van het betreffende boekjaar, de volledige contributie verschuldigd zijn. Indien zij seniorlid of jeugdlid willen worden vanaf 1 juni van het betreffende boekjaar, zijn zij de helft van de contributie verschuldigd.
  4.4.1 Bestaande en nieuw in te schrijven leden van UVV zijn verplicht jaarlijks als vrijwilliger tenminste 16 uur werkzaamheden te verrichten voor hun vereniging. Leden vanaf 65 jaar en ouder zijn hiervan vrijgesteld. Jaarlijks stelt het bestuur of een daartoe aangewezen commissie werkzaamheden op waarop leden zich kunnen inschrijven. De verplichting om vrijwilligerswerk te verrichten geldt niet voor bestuurs- en commissieleden, coaches/trainers, begeleiders van teams en scorers/scheidsrechters van de vereniging. Het staat deze leden vrij naast hun bestaande werkzaamheden ook ander vrijwilligerswerk te doen.
  Voor Niet Spelende leden geldt een vrijwilligerswerk tijd van 8 uur per jaar.
  Leden die om hun moverende redenen willen afzien van vrijwilligerswerk, kunnen dit schriftelijk kenbaar maken bij het bestuur voor 1 maart van het kalenderjaar. Deze leden worden alsnog in de gelegenheid gesteld zitting te nemen in één van de diverse commissies of gekozen te worden in het bestuur. Kiest een lid niet voor een dergelijke oplossing dan zal vanaf 2016 een financiële regeling met deze leden van kracht worden om hun deelname aan verplicht vrijwilligerswerk te kunnen afkopen. De financiële regeling wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld.
  4.4.2 De verplichting van vrijwilligerswerk door leden geldt vanaf de leeftijd van 16 jaar en ouder. Bij de leden van 15 jaar en jonger (in het kalenderjaar) neemt één de ouders/verzorgers de verplichting van vrijwilligerswerk over, tenzij zij vallen onder de uitzonderingen genoemd in 4.4.1. Voor deze ouders/verzorgers geldt dat hun vrijwilligerswerk door UVV zal worden verzekerd. Indien ouders/verzorgers om hun moverende redenen willen afzien van vrijwilligerswerk, kunnen zij dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur voor 1 maart van elk kalenderjaar. Met deze ouders/verzorgers zal vanaf 2016 een financiële regeling van kracht worden om hun deelname aan verplicht vrijwilligerswerk te kunnen afkopen. De financiële regeling wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld. Indien in één gezin meerdere jeugdleden lid zijn, zal voor dit slechts één lid tellen voor de verplichting van vrijwilligerswerk.

  5. TOELATING, RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DONATEURS
  Het bestuur beslist per individueel geval over de toelating van een donateur en over de
  voorwaarden van die toelating, waarbij in ieder geval geldt dat:
  - ook niet-leden van de vereniging donateur kunnen zijn;
  - de financiële bijdrage waarmee de donateur de vereniging steunt ten minste € 60,00
  (zegge: zestig euro) per boekjaar dient te bedragen;
  - de donateur dit bedrag, tenzij nader schriftelijk met het bestuur anders wordt
  overeengekomen, in een maal aan de vereniging dient te voldoen middels het
  afgeven van een machtiging voor een automatische incasso;
  - het donateurschap elk jaar stilzwijgend voor een jaar wordt verlengd, tenzij de
  donateur of het bestuur het donateurschap schriftelijk beëindigt met een
  opzegtermijn van 4 weken of tenzij nader schriftelijk tussen het bestuur en de
  donateur anders wordt overeengekomen;
  - het donateurschap een aantal privileges biedt, die staan verwoord in een donateurs
  overeenkomst.

  6. LEDENREGISTRATIE
  6.1. De ledenadministrateur (m/v) houdt een register bij waarin de namen en de
  adressen van de leden worden bijgehouden.
  6.2. Ieder lid is verplicht bij wijziging van zijn adres direct de ledenadministrateur
  schriftelijk in kennis te stellen. Eventuele kosten die door de vereniging moeten
  worden gemaakt om een adreswijziging op een andere wijze te achterhalen,
  worden op het desbetreffende lid verhaald.
  6.3. De ledenadministrateur draagt er zorg voor dat de leden worden aangemeld bij
  het bestuur en de Koninklijke Nederlandse Base- en Softball Bond (KNBSB). Bij de KNBSB betreft het spelende en niet spelende leden.

  7. WIJZIGEN LIDMAATSCHAP
  7.1. Voor seniorleden gelden verschillende lidmaatschapsvormen, te weten:
  - Competitiespelend;
  - Niet-spelend;
  - Recreant.
  7.2. Het is gedurende het lopende verenigingsjaar niet mogelijk om de lidmaatschapsvorm te wijzigen, tenzij hiervoor gegronde redenen zijn. E.e.a. ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan het bestuur.

  8. EINDE LIDMAATSCHAP
  Bij opzegging van het lidmaatschap door het lid dient het lid de voorschriften van artikel
  9, lid 4 van de statuten van de vereniging na te leven. Indien deze opzegging niet is geschied volgens die voorschriften, kan het bestuur dispensatie verlenen en de opzegging toch tegen het einde van het lopende boekjaar doen geschieden, in geval deze opzegging geschiedde:
  - wegens verhuizing;
  - op grond van medisch advies;
  - op grond van andere, naar het oordeel van het bestuur, afdoende redenen.

  9. CONTRIBUTIE
  9.1. Seniorleden, jeugdleden en verenigingsleden zijn aan de vereniging contributie verschuldigd. Verenigingsleden vergoeden hun contributie gezamenlijk met de contributie voor een jeugdlid. De contributienota voor het jeugdlid wordt verlaagd met de verschuldigde contributie voor het verenigingslid.
  9.2. Verder zijn seniorleden, jeugdleden en verenigingsleden in de in dit artikel genoemde gevallen een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan administratiekosten (de zogenaamde kredietbeperking) aan de vereniging verschuldigd.
  9.3. Ereleden en leden van verdienste zijn geen contributie verschuldigd.
  9.4. Elk seniorlid, jeugdlid en verenigingslid van de vereniging is verplicht tot betaling van een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen contributie. Hiertoe hoort tevens de verplichte bijdrage aan de Algemene Sportvereniging (ASV).
  9.5. De contributie nota's worden bij aanvang van het boekjaar verzonden onder toezicht van de penningmeester van het bestuur. Het volledige notabedrag dient op 1 maart van het lopende boekjaar te zijn betaald.
  9.6. De vereniging biedt de seniorleden, jeugdleden en verenigingsleden de mogelijkheid aan hun contributie verplichtingen te voldoen door middel van een automatische incasso.
  Hiertoe wordt aan deze leden een formulier ter beschikking gesteld met behulp waarvan zij de vereniging doorlopend kunnen machtigen - tot wederopzegging - tot het incasseren van de contributie. Administratiekosten zijn bij deze wijze van betaling niet verschuldigd.
  9.7. Aan nieuwe seniorleden, jeugdleden en verenigingsleden wordt mogelijkerwijs tezamen met de contributie nota een formulier toegezonden door middel waarvan zij de vereniging kunnen machtigen tot het incasseren van de contributie voor het eerste jaar. Administratiekosten zijn bij deze wijze van betaling niet verschuldigd.
  9.8. In geval van automatische incasso zal in vier (4) gelijke aaneengesloten maandelijkse termijnen worden geïncasseerd, waarvan de eerste vervalt op 1 maart en de laatste op 1 juni van het lopende boekjaar. De verplichte bijdrage aan de ASV wordt geïnd bij het eerste incasso moment.
  Indien de bank, om welke reden dan ook, afgeschreven gelden storneert op de rekening van het lid dat een machtiging heeft afgegeven zal de vereniging alsnog een contributie nota verzenden teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. In dat geval wordt de vervaldatum gesteld op de factuurdatum en zijn wel direct administratiekosten verschuldigd. Na het verstrijken van deze vervaldatum kan, indien betaling niet heeft plaatsgevonden, een invorderingsprocedure worden gestart.
  9.9. In geval van niet tijdige betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en aldus rente en incassokosten verschuldigd. Het lid is vanaf dat moment niet gerechtigd deel te nemen aan activiteiten van de vereniging. De verplichting tot betaling blijft gehandhaafd.
  9.10. Direct na de vervaldatum wordt een aanmaning verzonden, vanaf dan zijn administratiekosten verschuldigd. Artikel 9.9 treedt direct in werking op de vermelde datum in de aanmaning.
  9.11. Een lid dat na de in de aanmaning genoemde datum nog niet (volledig) heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit dit reglement, kan met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur. Dit houdt in dat het lid de rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn niet langer kan uitoefenen totdat geheel aan de betalingsverplichtingen is voldaan. Zowel tijdens de periode van incasso als na schorsing kan het bestuur de inning van de vordering uit handen geven. In dat geval komen de (buiten)gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% (zegge: vijftien procent) van het te incasseren bedrag of, indien de werkelijke kosten hoger zijn, op die werkelijke kosten.
  9.12. Een lid aan wie het lidmaatschap is opgezegd door schorsing wegens betalingsachterstand, kan opnieuw lid worden met ingang van het volgende boekjaar indien hij voor de aanvang van dat boekjaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Alsdan is dit lid geen inschrijfgeld verschuldigd.
  9.13. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere
  gevallen vanwege zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling van het bestuur.
  Een lid dient hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan het bestuur.

  10.KORTINGSREGELINGEN EN VERGOEDINGEN
  10.1. De vereniging kent de mogelijkheid tot het verlenen van kortingen op contributies. De kortingsregelingen worden jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.
  10.2. De vereniging heeft in principe geen personeel in dienst, in uitzonderlijke gevallen worden er aan vrijwilligers een vergoeding verstrekt. E.e.a. ter beoordeling van het bestuur.
  10.3. Voor de beide eerste teams (HB1 en SD1) is het mogelijk dat wel een vergoeding wordt verstrekt.
  10.4. Bij het verstrekken van vergoedingen wordt te allen tijde een overeenkomst opgesteld, die voldoet aan de fiscale wet- en regelgeving.

  11.SCHADELOOSSTELLINGEN EN BOETEN
  11.1. Ieder lid is aansprakelijk voor schade die het aan materiaal, dat eigendom is van de vereniging ofwel in bruikleen is afgestaan aan de vereniging, heeft aangericht.
  11.2. Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door het lid of de leden die de desbetreffende zaak het laatst heeft respectievelijk hebben gebruikt, tenzij door de betrokkene(n) het tegendeel wordt aangetoond.
  11.3. Indien het herstellen van de door een lid toegebrachte schade aan materiaal kosten met zich meebrengt, beslist uiteindelijk het bestuur wie de kosten draagt.
  11.4. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van welke aard ook van leden of derden in het gebouw of op het terrein van de vereniging aanwezig.
  11.5. Leden van de vereniging zijn via hun lidmaatschap verzekerd middels een ongevallenverzekering bij de KNBSB.
  11.6. Boeten opgelegd door de KNBSB zullen zoveel mogelijk op het betreffende lid/leden worden verhaald, dit ter beoordeling van het bestuur.

  12.BESTUUR
  12.1. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 natuurlijke personen, welke door de algemene vergadering worden benoemd conform de bepalingen in de statuten (artikel 11, lid 1 t/m 3).
  12.2. Het bestuur verdeelt in onderling overleg de functies en stelt de taken van ieder bestuurslid vast, met inachtneming van de bepalingen van de statuten van de vereniging en van dit reglement.
  12.3. 12.3. Bestuursleden treden af volgens de bepalingen in de statuten (artikel 11,
  lid 4.
  Aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk herkiesbaar. Bestuursverkiezingen vinden in de regel plaats op de najaarsvergadering of tijdens elke andere Algemene Ledenvergadering.
  12.4. De voorzitter heeft de leiding van alle vergaderingen van het bestuur. Hij heeft te allen tijde het recht op inzage van hetgeen onder de overige bestuursleden berust. Het bestuur brengt op de jaarlijks te houden algemene vergadering verslag uit van het afgelopen boekjaar. Bij afwezigheid van de voorzitter worden zijn taken waargenomen door een door de overige bestuursleden aan te wijzen lid van het bestuur.
  12.5. De taken van de secretaris van het bestuur zijn de navolgende:
  a. het voeren van correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur;
  b. het houden van het verenigingsarchief;
  c. het notuleren ter algemene vergadering, tenzij een andere persoon daartoe door het bestuur is aangewezen, en ondertekening van vastgestelde notulen;
  d. het notuleren ter bestuursvergadering en ondertekening van goedgekeurde notulen.
  12.6. De taken van de penningmeester van het bestuur zijn de navolgende:
  a. het beheren van alle gelden van de vereniging;
  b. het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en het zorgdragen voor
  alle door het bestuur en algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
  c. het boekhouden van alle ontvangsten en uitgaven;
  d. het in de algemene vergadering verslag uitbrengen van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het nieuwe verenigingsjaar;
  e. het tijdig voorzien van de kascommissie van informatie ter controle van de boeken;
  f. het opnemen van gelden, vanaf EUR 5.000,--, kan slechts geschieden op kwitantie van de penningmeester, mede ondertekend door de voorzitter of secretaris, dan wel bij ontstentenis van de penningmeester, door de voorzitter en secretaris.
  De penningmeester van het bestuur mag slechts tussentijds aftreden, indien de boeken zijn goedgekeurd door de kascommissie.
  12.7. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
  12.8. De bestuursleden zijn verzekerd tegen bestuursaansprakelijkheid. De premie voor deze verzekering komt ten laste van de vereniging.

  13.BESTUURSVERGADERINGEN
  13.1. Ieder jaar worden tenminste 10 bestuursvergaderingen gehouden. Bestuursvergaderingen worden bovendien gehouden wanneer een van de bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten een oproep doet.
  13.2. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
  13.3. Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de bestuurders alsmede zij die daartoe door het bestuur worden uitgenodigd.
  13.4. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
  13.5. Van het verhandelde in de bestuursvergadering worden notulen gehouden.
  De notulen worden op de door het bestuur te bepalen wijze vastgesteld en ondertekend.

  14.BESTUURSBESLUITEN
  14.1. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een bestuursvergadering, waarin ten minste de helft van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
  Een bestuurder kan zich ter vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
  14.2. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
  14.3. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alle stemmingen ter bestuursvergadering geschieden mondeling, tenzij een of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.

  15.COMMISSIES EN/OF WERKGROEPEN
  15.1. De vereniging kent een aantal verschillende commissies en/of werkgroepen, hierna te noemen “commissies”. Deze commissies en de daarin zittende leden worden ingesteld door het bestuur en kunnen zowel door bestuur als algemene vergadering worden ontbonden. Dit geldt niet voor de Kascommisie en de Tuchtcommissie. De leden daarvan worden benoemd door de Algemene Vergadering (zie ook 15.8).
  15.2. Een bestuurslid kan, behoudens het bepaalde in lid 10 en 11, geen deel uitmaken van een commissie, tenzij het bestuur en de commissie gezamenlijk unaniem anders beslissen. Elk bestuurslid heeft het recht de vergaderingen van een commissie bij te wonen; zij kunnen daarin het woord voeren.
  15.3. Van commissies kunnen slechts leden van de vereniging deel uitmaken.
  15.4. Het bestuur zal door elke commissie een reglement laten vaststellen, waarin de taken en verantwoordelijkheden van de commissie zijn vastgelegd. Het bestuur is bevoegd deze verantwoordelijkheden en taken te wijzigen. Elke commissie brengt gevraagd of ongevraagd op hoofdlijnen advies uit aan het bestuur. Op basis daarvan besluit bestuur.
  15.5. Commissies brengen over hun vergaderingen schriftelijk verslag uit aan het bestuur. Commissies brengen bovendien aan het einde van het boekjaar een schriftelijk verslag uit over dat boekjaar aan de algemene vergadering.
  15.6. Iedere commissie dient voor aanvang van een boekjaar een begroting voor het komende boekjaar in te dienen. Omtrent de financiën van een commissie kan het bestuur een tussentijdse rapportage verlangen.
  15.7. De vereniging kent op dit moment de volgende commissies:
  – de kascommissie;
  – de technische commissie honkbal;
  – de technische commissie softbal;
  – de evenementen commissie;
  – de accommodatie commissie;
  – de Tuchtcommissie; en
  – de sponsor commissie.
  15.8. De kascommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering benoemd en bestaat uit minimaal twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Een van de leden van de kascommissie is niet herbenoembaar. De kascommissie stelt een rooster van aftreden op. De leden van de kascommissie hebben gedurende ten hoogste twee achtereenvolgende boekjaren zitting in deze commissie, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
  De kascommissie heeft tot taak het onderzoeken van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting van het bestuur en het uitbrengen van verslag daarvan aan de algemene vergadering. De kascommissie heeft daartoe het recht om van het bestuur te eisen dat inlichtingen worden verschaft, dat de kas en de waarden worden getoond en dat boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar worden gesteld.
  15.9. De technische commissie Honkbal bestaat uit minimaal vijf leden, waarbij de voorzitter van de commissie deel uitmaakt van het bestuur.
  De technische commissie Honkbal heeft tot taak het ontwikkelen, adviseren en (na goedkeuring bestuur) uitvoeren van het sporttechnisch honkbalbeleid van de vereniging, waaronder:
  - Het werven van kader, waarbij wordt getoetst op gedrag en verleden;
  - Het aanstellen, opleiden en begeleiden van kader (waaronder ook scheidsrechters en scorers);
  - Het voeren van diverse overleggen waaronder coachoverleg;
  - Het maken van teamindelingen;
  - Het ontwikkelen van de jeugdopleiding.
  - Stimuleren van honkbal evenementen (al dan niet in samenwerking met Softbal en eerste teams)
  Het eerste honkbalteam, valt buiten de invloed van de commissie, zij valt onder de directe verantwoordelijkheid van het bestuur.
  15.10. De technische commissie Softbal bestaat uit minimaal vijf leden, waarbij de voorzitter van de commissie deel uitmaakt van het bestuur.
  De technische commissie Softbal heeft tot taak het ontwikkelen, adviseren en (na goedkeuring bestuur) uitvoeren van het sporttechnisch van softbal beleid van de vereniging, waaronder:
  - Het werven van kader, waarbij wordt getoetst op gedrag en verleden;
  - Het aanstellen, opleiden en begeleiden van kader (waaronder ook scheidsrechters en scorers);
  - Het voeren van diverse overleggen waaronder coachoverleg;
  - Het maken van teamindelingen;
  - Het ontwikkelen van de jeugdopleiding.
  - Stimuleren van Softbal evenementen (al dan niet in samenwerking met Honkbal en eerste teams)
  Het eerste dames softbalteam, valt buiten de invloed van de commissie, zij valt onder de directe verantwoordelijkheid van het bestuur.

  15.11. De evenementen commissie heeft tot taak het vergroten van het verenigingsgevoel,
  door het organiseren van allerlei activiteiten zoals toernooien en ‘feesten’ en
  ‘bijeenkomsten’ buiten de sport om. Dit alles in nauwe samenwerking met bestuur en
  overige commissies.
  15.12. De accommodatie commissie heeft tot taak het beheren van en het plegen van onderhoud aan de accommodatie van de vereniging. De accommodatie commissie is gerechtigd personen die zich niet in overeenstemming met de door haar ter beheer van de accommodatie gestelde regels gedragen onder opgaaf van redenen de toegang tot de accommodatie van de vereniging te ontzeggen. De accommodatiecommissie kan in samenwerking met bestuur worden gevraagd plannen en initiatieven te ontwikkelen en uitvoeren ter verbetering/aanpassing van de huidige accommodatie.
  15.13. De Tuchtcommissie wordt, conform artikel 19 van de statuten, door de algemene vergadering benoemd en bestaat uit drie leden. De leden van de
  commissie zijn onbeperkt herbenoembaar.
  De commissie van beroep heeft tot taak het behandelen van beroepszaken van leden
  tegen schorsingen of royementen die door het bestuur aan hen zijn opgelegd. E.e.a.
  overeenkomstig de bepalingen in de statuten.
  15.14. De sponsor commissie heeft tot taak het binnenhalen van aanvullende financiële
  middelen, teneinde de gestelde beleids-doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

  16.OFFICIEEL ORGAAN
  16.1. De vereniging heeft een officieel orgaan (digitale nieuwsbrief ‘Hot Shot’).
  16.2. Het bestuur benoemt daartoe een PR&C functionaris, die belast is met het
  opmaken en verspreiden van het officieel orgaan.
  16.3. Via het officieel orgaan worden leden en belangstellenden zoveel mogelijk
  geïnformeerd over het reilen en zeilen van de vereniging op alle gebied.

  17.ALGEMENE VERGADERINGEN
  17.1. Uiterlijk binnen vier maanden na afloop van een boekjaar zal de jaarlijkse algemene vergadering worden gehouden. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.
  17.2. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van tenminste twee weken. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het officieel orgaan van de vereniging of door middel van een aan alle leden en vergader gerechtigden toe te zenden schriftelijk kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.
  17.3. Voorts is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
  vergadering:
  a. op schriftelijk verzoek van ten minste tien procent van de stemgerechtigde
  leden;
  b. onder vermelding van de punten van behandeling aan het bestuur moet zijn gedaan.

  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven door het bestuur, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze bepaald in lid 2 van dit artikel.
  Besluiten die genomen worden in een op de in dit lid genoemde wijze bijeengeroepen algemene vergadering hebben dezelfde rechtskracht als besluiten genomen in een op de in lid 2 genoemde wijze bijeengeroepen algemene vergadering.
  17.4. De voorzitter verleent de leden het woord in de volgorde waarin zij dit hebben gevraagd. De secretaris houdt hiervan aantekening. De voorzitter heeft het recht een lid dat zich volgens zijn mening niet behoorlijk gedraagt het woord te ontnemen of het verblijf ter vergadering te ontzeggen behoudens een geslaagd beroep van de betrokkene op de vergadering.
  17.5. De secretaris legt ter vergadering een presentielijst neer waarop de aanwezige leden hun naam plaatsen en aantekenen of zij al dan niet stemgerechtigd zijn. Voorts wordt op de presentielijst aangetekend of een lid, en zo ja door welk ander lid, gemachtigd is tot het uitbrengen van nog een stem, onder overlegging van een, naar het oordeel van de voorzitter, afdoende schriftelijke volmacht. Slechts die stemgerechtigde leden wier namen op de presentielijst voorkomen nemen, al dan niet middels een gevolmachtigde, aan de stemmingen deel.
  17.6. Voor de aanvang van schriftelijke stemmingen over personen wijst de voorzitter drie neutrale personen aan die de stemmen tellen en van de uitkomst verslag zullen uitbrengen aan de voorzitter; daarna deelt de voorzitter de uitslag van de stemming aan de vergadering mede.
  17.7. Bij hoofdelijk oproeping geschieden de stemmingen in volgorde van de presentielijst met dien verstande dat eerst de stemgerechtigde leden, al dan niet bij volmacht, daarna de stemgerechtigde bestuursleden en tenslotte de stemgerechtigde voorzitter hun stemmen uitbrengen.
  17.8. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
  – getekend zijn;
  – onleesbaar zijn;
  – een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  – de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;
  – voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten;
  – meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon.
  Ongeldige stemmen tellen niet mee bij de vaststelling van het aantal uitgebrachte stemmen.
  17.9. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden door de secretaris of de door het bestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden in het officieel orgaan gepubliceerd of op een andere, ter keuze van het bestuur, wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

  18.JAARSTUKKEN - BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN JAARVERSLAG
  18.1. Het bestuur is verplicht jaarlijks, uiterlijk op 30 april een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting van de vereniging te maken en op papier
  te stellen.
  18.2. Het bestuur is verplicht deze balans en staat van baten en lasten gedurende zeven jaren op papier te bewaren.
  18.3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.
  18.4. De vereniging kan opdracht tot onderzoek van de balans en de staat van
  baten en lasten met toelichting geven aan een accountant als bedoeld in artikel
  2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Tot het geven van deze opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Indien deze accountant een verklaring aflegt omtrent de getrouwheid van de onderzochte stukken, dan kan het bestuur deze met de stukken aan de algemene vergadering overleggen. Deze behoeft dan geen kascommissie te benoemen. Indien er geen accountantsverklaring is, dan moet een kascommissie worden benoemd. De kascommissie heeft tot taak het onderzoeken van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting van het bestuur en het uitbrengen van verslag daarvan aan de algemene vergadering. De kascommissie heeft daartoe het recht om van het bestuur te eisen dat inlichtingen worden verschaft, dat de kas en de waarden worden getoond en dat boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar worden gesteld.
  18.5. De algemene vergadering keurt de jaarstukken goed. Goedkeuring brengt decharge voor het bestuur met zich mee.

  19.WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
  19.1. Dit reglement kan slechts door de algemene vergadering worden gewijzigd
  overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 van de statuten van de vereniging.
  19.2. Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt in werking
  op de dag volgende op die waarop de algemene vergadering dat besluit neemt,
  tenzij de algemene vergadering een later tijdstip vaststelt.

  Dit reglement is vastgesteld en aangevuld door de algemene vergadering de dato 7 december 2017 en is per die datum in werking getreden.